kran

Ciekawe artykuły

Czy warto studiować ochronę przyrody

Odpady
Author: Florian Kreitmair
Source: http://www.flickr.com
Wyraz „eko­logia” jest nie­ob­ce na­wet przedszkolaczkom, dokładnie se­gregującym śmieci, pa­miętającym o dokładnym zakręca­niu wo­dy w kranie albo uczest­niczącym w corocznych ak­cjach porządkowania globu. Dynamicznie ro­z­wijający się przemysł, bo­om samochodowy a także bezkarne ko­rzystanie z rezerw przy­ro­dy sprawiły bezsporne, ne­ga­tyw­ne przemiany w śro­dowisku przy­rod­ni­czym. Razem z ro­z­wojem cywilizacji postępuje skażenie po­wie­trza, wo­dy i gle­by.